ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

 

        ตามประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช  2518    ซึ่งประกาศใช้   เมื่อวันที่  20  กรกฎาคม  2519   ให้วิทยาลัยครูทุกแห่ง  ขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี  ทำให้มีการจัดหน่วยงานในคณะวิชาเป็นภาควิชา  และได้มีการตั้งภาควิชาเคมี   ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    ต่อมาในปี  พ.. 2540 สถาบันฯ  เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานวิชาการ  จากภาควิชา    เป็นโปรแกรมวิชา   ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้เปลี่ยนการบริหารภาควิชา  เป็นโปรแกรมวิชาในปี  พ.. 2541  และได้เปลี่ยนการบริหารจากโปรแกรมวิชา เป็นสาขาวิชาในปี พ.ศ. 2550

                สาขาวิชาเคมีได้พยายามประสานความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นระบบเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ  ที่เปิดสอนจนปัจจุบัน  ซึ่งได้พัฒนามาตรฐานโปรแกรมวิชาและแผนกลยุทธ์  สู่ความเป็นเลิศ  อันก่อให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
วันที่ : 28 ก.ย. 2552
อ่าน : 2168

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th