ภาพกิจกรรม ปี 2555
16. ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี (28 พ.ย. 2555)
15. โครงการพี่สอนน้อง (25-26 ส.ค. 2555)
14. โครงการส่งเสริมคุณภาพบัณฑิต (24 ส.ค. 2555)
13. งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2555 (17-18 ส.ค. 2555)
12. สาธิตการเป่าแก้ว วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (15 ส.ค. 2555)
11. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (11 ส.ค. 2555)
10. ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดสภาวะโลกร้อน (2 ส.ค.2555)
9. โครงการพัฒนาและสานสัมพันธ์น้องพี่เคมี (1 ก.ค.2555)
8. โครงการอบรมนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี (16-17 มิ.ย. 2555)
7. โครงการศึกษาดูงานด้านเคมี (25-28 เม.ย. 2555)
6. โครงการถ่ายทอดประสบการณ์พี่สู่น้อง (6-8 เม.ย. 2555)
5. ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (23 มี.ค. 2555)
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 27 รุ่นที่ 2 (26-29 มี.ค. 2555)
3. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเป่าแก้วเบื้องต้น ครั้งที่ 27 รุ่นที่ 1 (19-22 มี.ค. 2555)
2. ค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค. 2555 ณ รร.ลำปลาหางวิทยา อ.พังโคน จ.สกลนคร

1. โครงการวันปีใหม่ 2555 (8 ม.ค. 2555)

 


วันที่ : 9 ม.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3032

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th