บทความวิจัย

1. การจำแนกโปรตีนและหาลำดับของเบสยีน GluB ในข้าว
2. ประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำจากเหง้าขมิ้นแห้งในการควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ด้วยวิธีการคลุก
และวิธีการแช่เมล็ด

3. พัฒนาวิธีการตรวจการปลอมปนของข้าวสารพันธุ์ปทุมธานี 1 ในข้าวหอมมะลิไทย
4. การพัฒนาสีย้อมผมจากพืชสมุนไพรไทย
5. การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราโดยวิธี กรด-เอสเตอร์ริฟิเคชั่น
และด่าง-ทรานเอสเตอร์ริฟิเคชั่น

6. การศึกษาเชิงทดลองการใช้น้ำมันไบโอดีเซลทำจากน้ำมันพืชใช้แล้วกับเครื่องยนต์ดีเซล
7. การต้านอนุมูลอิสระและการต้านการเติบโตของแบคทีเรียของสารสกัดพญาวานร
8. ศักยภาพของสารสกัดจากชะอมในการยับยั้งการงอก การเจริญเติบโต และการแบงเซลลของพืชทดสอบ
9. ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดดวยตัวทําละลายอินทรียจากใบเลี่ยน
10. ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟา-กลูโคซิเดสของสารสกัดจากพืชตระกูลเฟินเพื่อใช้บำบัดโรคเบาหวาน
11. ประสิทธิภาพของสารสกัดพลูในการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus
12. ฤทธิ์ในการตานอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซมไทโรซิเนสของสวนสกัดจากเหงาของวานสาวหลง
13. สารยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชจากรากลําเจียก  
14. การแยกสารสกัดบางสวนจากหนอนตายหยากและผลของสารสกัดตอหนอนกระทูหอม 
15. การผลิตเอทานอลจากไม้ยูคาลิปตัสโดยกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน
 


วันที่ : 29 พ.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 14564

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th