ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2554


การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 4 (วท.บ.(เคมี) รุ่นที่ 10)
ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ถึง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และ
ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2555

 1. เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 90 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1/2554
   
1.1 รายชื่อนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    2.2 สรุป ระยะเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระยะเวลา 90 ชั่วโมง

2. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2554

   2.1 แผนปฏิบัติงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2.2 รายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
   2.3 หาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.3.1 น.ส.นิตยา แสงไชย และนายณัฐพงศ์ แก้วดี ส่งหนังสือฯ ที่ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสกลนคร ฝึกฯ เสร็จแล้ว
        2.3.2 นายนิรุตต์ รังศรี และนายธีรพงศ์ วาณะวงค์ ส่งหนังสือฯ ที่บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จำกัด ฝึกฯ เสร็จแล้ว
        2.3.3 นายรุ่งโรจน์ วงค์ศรีชา และนายธวัชชัย พันธุกาง ส่งหนังสือฯ ที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 ออกฝึกฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2554 ถึง 16 มี.ค. 2555
        2.3.4 น.ส.อรพรรณ อุ่นเทียมโสม  ส่งหนังสือฯ ที่ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว์สกลนคร ฝึกฯ เสร็จแล้ว
        2.3.5 น.ส.วิภาภรณ์  ถากงตา และน.ส.สุพัตรา อัตติยะ ส่งหนังสือฯ ที่ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ออกฝึกฯ แล้ว ระหว่างวันที่ 7 ธ.ค. 2554 ถึง 16 มี.ค. 2555
        2.3.6 น.ส.นฤมล  กวานปรัชชา และน.ส.ปิยะนุช  เสนสุข ส่งหนังสือฯ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ฝึกฯ เสร็จแล้ว
        2.3.7 น.ส.พนมรักษ์  ยันทะแย้ม ส่งหนังสือฯ ที่ บริษัทไนเตรทไทย จำกัด ฝึกฯ เสร็จแล้ว
   2.4 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.4.1 วัน เวลา และสถานที่
            31 ตุลาคม  2554  เวลา 08.30-12.00น.  ณ  ห้องประชุมใหญ่ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.4.2 สิ่งที่นักศึกษาต้องนำมาในวันปฐมนิเทศ
            1) รูปถ่าย (ชุดนักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
            2) หนังสือแจ้งการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา (เฉพาะส่วนสำหรับผู้ปกครอง)
        2.4.3 การแต่งกาย
             แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการปฐมนิเทศและจะไม่ได้รับเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.4.4 กำหนดการ
(ดูรายละเอียด)
        2.4.5
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศฯ
    
2.5 สรุปแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
    2.6 ปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        2.6.1
วัน เวลา และสถานที่
              23 มีนาคม  2555  เวลา 08.30-12.00น.  ณ  ห้องประชุมสัตตบรรณ  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ห้อง 1126) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
        2.6.2 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ (ดูรายละเอียด)


 

 

 

 


วันที่ : 27 มิ.ย. 2554
ที่มา : สาขาวิชาเคมี
อ่าน : 2025

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th