กิจกรรมชมรม

                                                      กิจกรรมชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น


กิจกรรมปีการศึกษา  2558
    โครงการค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  23-24  มกราคม  2559   ณ   โรงเรียนบ้านนาจาน บ้านโนนสำราญ   ตำบลโพนสูง  อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี

                                                           (ดูภาพกิจกรรม)
กิจกรรมปีการศึกษา  2557
    โครงการค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  14-15  กุมภาพันธ์  2558   ณ   โรงเรียนวังยางวิทยาคม บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง  อำเภอวังยาง  จังหวัดนครพนม

                                                           (ดูภาพกิจกรรม)


กิจกรรมปีการศึกษา  2556
    โครงการค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  16-17  พฤศจิกายน  2556   ณ   โรงเรียนปลาปากวิทยา  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม

           สรุปผลการดำเนินโครงการ รายละเอียด ดังนี้

                1. ปก (คลิก)
                
2. คำนำและสารบัญ (คลิก)
                3. บทนำ (คลิก)
             
  4. รายงานผลการดำเนินโครงการ (คลิก)
               
5. ภาคผนวก
(คลิก)

(ภาพกิจกรรม)


กิจกรรมปีการศึกษา  2555

    โครงการค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  19-20  มกราคม  2556  ณ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
           สรุปผลการดำเนินโครงการ
                
1. ปก
                
2. คำนำและสารบัญ
                
3. รายงาน

กิจกรรมปีการศึกษา  2554 

    โครงการค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  14-15  มกราคม  2555  ณ  โรงเรียนลำปลาหางวิทยา  ตำบลต้นผึ้ง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร 

(ดูภาพกิจกรรม)


กิจกรรมปีการศึกษา  2553 
    โครงการค่่ายชมรมเคมีอาสาพัฒนาสู่น้องในท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  15-16  มกราคม  2554  ณ  โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่  ตำบลท่าแร่  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

(ดูภาพกิจกรรม)
 


วันที่ : 11 ม.ค. 2554
ที่มา : ชมรมเคมีอาสาฯ
อ่าน : 1383

              สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
              680 ม. 11 ถ.นิตโย ต.ธาตเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000  โทรศัพท์ 042-970021 ต่อ 714 (อาคาร 9) ,042-970030 

โทรสาร  042-970029  หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  อาคาร 9 ชั้น 3 IP-PHONE : 560  และ อาคาร 6 ชั้น 1 IP-PHONE : 561
              เว็บไซต์ : 
http://chemistry.sci.snru.ac.th  ; email : Chemsci@snru.ac.th  ; webmaster : onemaster@snru.ac.th